Complete this Family Tree :
Johnny WHITAKER born John Orson WHITAKER (1959)