Complete this Family Tree :
Douglas FAIRBANKS born Douglas Elton FAIRBANKS (1909 - 2000)